Przepisy

Rejestracja jachtów i łodzi:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji tj.:

  • śródlądowe jachty żaglowe (które mogą posiadać pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba powyżej 12 m lub
  • śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW

podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych prowadzonego przez właściwy związek sportowy tj. przez Polski Związek Żeglarski - jachty żaglowe i przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - jachty motorowe.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają

  • śródlądowe jachty żaglowe o długości kadłuba do 12 m i
  • śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników do 15 kW oraz
  • jednostki napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela. Po zarejestrowaniu statku wystawiany jest dokument rejestracyjny statku.

Rejestracja jachtów motorowych: http://www.pzmwinw.pl/rejestracja_lodzi.html

Rejestracja jachtów żaglowych: http://www.pya.org.pl/rejestracja_jachtow/rejestracja_jachtow_srodladowych/przepisy_dot__rejestracji_jachtow_srodladowych

Uprawnienia do prowadzenia jachtów:

Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h.

Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty: 1) żeglarza jachtowego; 2) jachtowego sternika morskiego; 3) kapitana jachtowego; 4) sternika motorowodnego; 5) motorowodnego sternika morskiego; 6) kapitana motorowodnego; 7) mechanika motorowodnego.

Patenty żeglarskie: http://www.pya.org.pl/patenty

Patenty motorowodne: http://www.pzmwinw.pl/patenty.html

Przepisy o żegludze śródlądowej:

http://pya.org.pl/prawo